Cấp đông và lưu kho

Hiện nay tại nhiều kho lạnh người ta phát hiện tình trạng đọng ẩm trong các tấm cách nhiệt rất phổ biến.

Khi khoan phía dưới chân tường của tấm cách nhiệt thì thấy nước chảy ra nhiều vì tấm cách nhiệt hoàn toàn bị ướt sũng. Vì vậy các biện pháp chống nhiễm ẩm cho tấm cách nhiệt rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm của Việt Nam.

Hiện nay tại nhiều kho lạnh người ta phát hiện tình trạng đọng ẩm trong các tấm cách nhiệt rất phổ biến.

Khi khoan phía dưới chân tường của tấm cách nhiệt thì thấy nước chảy ra nhiều vì tấm cách nhiệt hoàn toàn bị ướt sũng. Vì vậy các biện pháp chống nhiễm ẩm cho tấm cách nhiệt rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm của Việt Nam.

Hiện nay tại nhiều kho lạnh người ta phát hiện tình trạng đọng ẩm trong các tấm cách nhiệt rất phổ biến.

Khi khoan phía dưới chân tường của tấm cách nhiệt thì thấy nước chảy ra nhiều vì tấm cách nhiệt hoàn toàn bị ướt sũng. Vì vậy các biện pháp chống nhiễm ẩm cho tấm cách nhiệt rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm của Việt Nam.